Obsah

Vodní hospodářství


Dodávka vody a odvádění odpadních vod v Obci Klínec

 
Voda pitná:
 
Zásobování vodou je zajištěno ze dvou zdrojů vody – větší část obce (sever a střed) je od 20. 7. 2018 napojena na dálkový přivaděč vody Praha - Mníšek pod Brdy a jižní část obce (lokalita „Kouty“) je zásobována ze studny S1. Starší zástavba v obci využívá převážně vlastní zdroje vody, vrtané nebo kopané studny. Obec připravuje projektovou dokumnetaci pro dokončení vodovodů v celém zastavěném území obce a propojení dosud oddělených systémů vodovodů, aby bylo možné celou obec zásobovat vodou z dálkového přivaděče.  Vody z podzemních zdrojů je všeobecně v celém regionu nedostatek, proto je v části obce zásobené ze zdroje S1 zakázáno zalévání zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodu. Pro účely zalévání zahrad musí mít každý dům vybudovanou retenční jímku na dešťovou vodu. V okolí zdroje KS1 (původní zdroj pro obec) je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, ve kterém platí mj. zákaz provádět jakékoliv stavební práce směřující k využití podzemních vod (včetně průzkumných vrtů).
 
 
 
 
Voda odpadní:
 
Prakticky celá obec je napojena na kanalizaci. V roce 2015 proběhla rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod pro cílové zatížení 1000 EO (ekvivalentních obyvatel). Náklady akce činily 19,461 mil Kč a byla realizována za podpory z Operačního programu životního prostředí ve výši 11,819 mil. Kč a Státního Fondu životního prostředí ve výši 0,656 mil. Kč.
 
 
Cena vodného a stočného
 

Na základě usnesení č. 7/17/13 Zastupitelstva obce Klínec ze dne 18.12.2017 byly uvedeny v platnost nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2018 takto:

Voda pitná (vodné): 38 Kč/m3 včetně DPH

Voda stavební: 52,44 Kč/m3 včetně DPH

Voda odvedená (stočné): 36,11 Kč/m3 včetně DPH

 

Podkladem pro výpočet vodného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu podle odečtu měřidel, popřípadě bude postupováno dle smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Podkladem pro výpočet stočného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu dle odečtu měřidel, vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů, nebo vzniknou-li pochybnosti o množství vypouštěných vod do kanalizace, stanoví se toto množství v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů na 36 m3 za kalendářní rok a osobu. Roční paušální částka tak činí 1300 Kč/osobu/rok.

Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.

Odečty vodoměrů jsou prováděny jednou ročně, obvykle v měsíci září.

Každý odběratel musí mít s obcí podepsanou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Smlouva se uzavírá v kanceláři Obecního úřadu Klínec.
 
Hlášení poruch: Oú Klínec, tel. 257 730 306, 776 700 346