Obsah

Vodní hospodářství


Dodávka vody a odvádění odpadních vod v Obci Klínec

 
Voda pitná:
 
Zásobování vodou je zajištěno ze dvou zdrojů podzemní vody – větší část obce (sever a střed) je napojena na zdroj KS1, jižní část obce (lokalita „Kouty“) je zásobována ze zdroje S1 a starší zástavba v obci využívá převážně vlastní zdroje vody, vrtané nebo kopané studny. Obec se dlouhodobě potýkala s potížemi se zajištěním kvalitní pitné vody ze zdroje KS1 (ve zdroji vody je obsaženo nadlimitní množství železa a manganu). Od 12. 12. 2011 je v provozu nová úpravna vody, která dodává pitnou vodu podle platných norem. Vody z podzemních zdrojů je všeobecně v celém regionu nedostatek, proto je v obci omezeno zalévání zahrad a napouštění bazénů, v nové zástavbě musí mít pro tyto účely každý dům vybudovanou retenční jímku na dešťovou vodu. V okolí zdroje KS1, ze kterého je  v současné době zásobeno asi  400 obyvatel, je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, ve kterém platí mj. zákaz provádět jakékoliv stavební práce směřující k využití podzemních vod (včetně průzkumných vrtů).
Z hlediska dlouhodobé perspektivy se uvažuje o připojení obce na dálkový přivaděč vody Baně- Mníšek pod Brdy (realizace v roce 2018) - stavba zahájena 03/2018.
 
 
 
 
Voda odpadní:
 
Prakticky celá obec je napojena na kanalizaci. V roce 2015 proběhla rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod pro cílové zatížení 1000 EO (ekvivalentních obyvatel). Náklady akce činily 19,461 mil Kč a byla realizována za podpory z Operačního programu životního prostředí ve výši 11,819 mil. Kč a Státního Fondu životního prostředí ve výši 0,656 mil. Kč.
 
 
Cena vodného a stočného
 

Na základě usnesení č. 7/17/13 Zastupitelstva obce Klínec ze dne 18.12.2017 byly uvedeny v platnost nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2018 takto:

Voda pitná (vodné): 38 Kč/m3 včetně DPH

Voda stavební: 52,44 Kč/m3 včetně DPH

Voda odvedená (stočné): 36,11 Kč/m3 včetně DPH

 

Podkladem pro výpočet vodného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu podle odečtu měřidel, popřípadě bude postupováno dle smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Podkladem pro výpočet stočného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu dle odečtu měřidel, vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů, nebo vzniknou-li pochybnosti o množství vypouštěných vod do kanalizace, stanoví se toto množství v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů na 36 m3 za kalendářní rok a osobu. Roční paušální částka tak činí 1300 Kč/osobu/rok.

Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.

Odečty vodoměrů jsou prováděny jednou ročně, obvykle v měsíci září.

Každý odběratel musí mít s obcí podepsanou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Smlouva se uzavírá v kanceláři Obecního úřadu Klínec.
 
Hlášení poruch: Oú Klínec, tel. 257 730 306, 776 700 346