Obsah

Současnost obce

Obec Klínec leží asi 6km od vnějších hranic Prahy, na západní, závětrné straně Brd (Hřebenů). K 1. 1. 2018 bylo v Klínci trvale hlášeno 699 obyvatel, kterých vzhledem k výstavbě nových rodinných domů neustále přibývá. Do katastru obce spadají chatové oblasti Horní Údolí stínů, Pinkousy a Vršky.  V těchto oblastech se nachází přes 160 chat, obec samotná má pak cca 285 rodinných domů.
 

Katastrálním územím obce prochází páteřní komunikace do jižních Čech, Strakonická silnice. Z té však není na Klínec vybudován sjezd (nutno použít sjezd Jíloviště respektive Řitka), ale jsou zde umístěny autobusové zastávky, díky kterým je výrazně posílena dostupnost obce autobusovými spoji, které denně využívají občané k cestě za zaměstnáním, do školy a za kulturou. Jednoznačným negativem přítomnosti rychlostní komunikace je zvýšená hladina hluku, která by se však měla snížit plánovaným vybudováním protihlukových bariér.  Další dvě autobusové zastávky se nacházejí u hřiště a na návsi. Katastr obce také protíná železniční trať č. 210 Praha-Dobříš se zastávkou Klínec, která leží v zalesněném terénu Bojovského údolí, je častým výletním cílem trampů a nedaleko ní se nachází jediný tunel na úseku trati Čerčany-Dobříš.  
 

Prakticky celá obec je napojena na kanalizaci. V roce 2015 proběhla rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod pro cílové zatížení 1000 EO (ekvivalentních obyvatel). Náklady akce činily 19,461 mil Kč a byla realizována za podpory z Operačního programu životního prostředí ve výši 11,819 mil. Kč a Státního Fondu životního prostředí ve výši 0,656 mil. Kč.
 

Zásobování vodou je zajištěno ze dvou zdrojů podzemní vody – větší část obce (sever a střed) je napojena na zdroj KS1, jižní část obce (lokalita „Kouty“) je zásobována ze zdroje S1, starší zástavba v obci využívá převážně vlastní zdroje vody, vrtané nebo kopané studny. Obec se dlouhodobě potýkala s potížemi se zajištěním kvalitní pitné vody ze zdroje KS1 (ve zdroji vody je obsaženo nadlimitní množství železa a manganu). Od 12. 12. 2011 je v provozu nová úpravna vody, která dodává pitnou vodu podle platných norem. Vody z podzemních zdrojů je všeobecně v celém regionu nedostatek, proto je v obci omezeno zalévání zahrad a napouštění bazénů, v nové zástavbě musí mít pro tyto účely každý dům vybudovanou retenční jímku na dešťovou vodu. V okolí zdroje KS1, ze kterého je zásobeno v současné době asi  400 obyvatel je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, ve kterém platí mj. zákaz provádět jakékoliv stavební práce směřující k využití podzemních vod (včetně průzkumných vrtů). 7. 3. 2018 byla zahájena stavba přivaděče vody, kterým se obec připojí na Skupinový přivaděč vody Mníšeckého regionu, výstavba probíhá díky podpoře z Operačního programu životního prostředí.


Připojení obce Klínec na SV Mníšeckého regionu

 

V roce 2008 byla po rekonstrukci a přestavbě budovy bývalé základní školy otevřena Mateřská škola Klínec, nyní je plně obsazena 28 dětmi. V létě 2017 obec díky přispění prostředků státního rozpočtu ČR z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj vystavěla nové dětské hřiště v zahradě mateřské školy. Část hřiště je přístupná veřejnosti.

 

V centru obce, v bývalé budově OÚ Klínec 76, se nachazí obecní knihovna, kde si mohou občané vypůjčit přes 3 000 knih a mají zde možnost přístupu na internet. V přízemí je pak obchod se smíšeným zbožím. Z dalších služeb je třeba zmínit přítomnost ordinace praktické lékařky a provoz dvou restaurací. Významným přínosem pro šíření dobrého jména obce je Farma Klínec. Tradiční výrobu keramiky nabízí keramická dílna Magdaleny Brožové.

V obci působí Tělovýchovná jednota Klínec, která pořádá nejen sportovní ale i kulturní akce (taneční zábavy, Vinobraní, maškarní…). V rámci TJ Klínec fungují tyto oddíly: mužstvo kopané, nohejbal, badminton, cvičení s dětmi, cvičení žen, florbal, které se mohou opřít o zázemí fotbalového hřiště a tělocvičny.
Tradičním pořadatelem kulturních a společenských akcí a závodů v požárním sportu je Sbor dobrovolných hasičů Klínec s třetí nejpočetnější členskou základnou na okrese Praha-západ. Z řad jeho členů je složena zásahová jednotka.
 

V poslední době je okolí obce hojně navštěvováno cyklisty a to zejména díky cyklostezce, kterou vybudovalo a udržuje Sdružení obcí Mníšeckého regionu. V okolí vzniklo více než 150 km značených cyklotras vedených nejzajímavějšími místy regionu. Na trasách jsou rozmístěny informační tabule, které Vás seznámí s životem a historií tohoto krásného kraje. Součástí je i podrobná cykloturistická mapa. Druhým významným trendem využití volného času je pak hipoturistika („turistika na koni“).