Obsah

Potřebuji si vyřídit

 • KOMUNÁLNÍ ODPAD
 • VODNÉ A STOČNÉ
 • TRVALÝ POBYT
 • PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO
 • POPLATEK ZE PSA
 • POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO
 • KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
 • FINANČNÍ ARBITR

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Občané obce (fyzické osoby):

Osoby trvale bydlící v obci: 600Kč/osobu/rok
Osoby užívající rekreační objekty: 600Kč/nemovitost/rok
Splatnost poplatku vždy do 30. 6. kalendářního roku.

 

Právnické osoby:

Přihlásíte se v úředních hodinách na OÚ, kde uzavřete příslušnou smlouvu s obcí.
Smlouva ke stažení:       ve formátu PDF      ve formátu WORD

 

Svozový den je čtvrtek .

 

Tříděný odpad v kontejnerech je vyvážen následovně:

 • sklo: 1x měsíčně bez specifikace dne
 • tetrapack: v lichou středu
 • plast: 2 x týdně - úterý, pátek
 • papír:  2x týdně - pondělí, čtvrtek
 • bioodpad: od 1. 4. do 30. 10. -  pondělí
 • kovy a použité kuchyňské oleje: dle potřeby

 

Nebezpečný odpad (zářivky, barvy, oleje apod.) se sváží zpravidla dvakrát ročně (na jaře a na podzim), totéž platí i o objemovém odpadu a železném šrotu.

Termíny svozu vyhlašuje OÚ na úřední desce, rozhlasem a na obecním webu.

Nakládání s komunálním odpadem upravuje v obci vyhláška č. 1/2015.

Výše místních poplatků za komunální odpad upravuje v obci vyhláška č. 1/2016.

 

POPLATEK Z VODNÉ a STOČNÉ:

Na základě usnesení č. 7/17/13 Zastupitelstva obce Klínec ze dne 18.12.2017 byly uvedeny v platnost nové ceny vodného a stočného s účinností od 1.ledna 2018 takto:

Voda pitná (vodné): 38 Kč/m3 včetně DPH

Voda stavební: 52,44 Kč/m3 včetně DPH

Voda odvedená (stočné): 36,11 Kč/m3 včetně DPH

 

Podkladem pro výpočet vodného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu podle odečtu měřidel, popřípadě bude postupováno dle smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Podkladem pro výpočet stočného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu dle odečtu měřidel, vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů, nebo vzniknou-li pochybnosti o množství vypouštěných vod do kanalizace, stanoví se toto množství v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů na 36 m3 za kalendářní rok a osobu. Roční paušální částka tak činí 1300 Kč/osobu/rok.

Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.

Odečty vodoměrů jsou prováděny jednou ročně, obvykle v měsíci září.

     

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

 

 

TRVALÝ POBYT: 

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na OÚ. Potřebujete k němu tyto dokumenty:

 • platný občanský průkaz
 • pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce)
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.

Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč nad 15 let věku.

          Ještě malý dodatek. Trvalý pobyt vám umožní podílet se aktivně na chodu obce. Dává Vám právo volit a být volen do obecního zastupitelstva, hlasovat v místním referendu či vyjadřovat se k důležitým otázkám chodu obce. Zároveň je počet občanů s trvalým pobytem důležitým kritériem pro přidělování finančních prostředků do obecního rozpočtu. Jinak řečeno - čím má obec více trvalých obyvatel , tím více peněz má obec na nové chodníky, opravy komunikací nebo autobusovou dopravu.

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306
 • Internetová stránka MV ČR  www.mvcr.cz

 

 PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO:

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává OÚ   (pozor - nikoli stavební úřad) na základě žádosti a předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci nebo souhlasu s užíváním nemovitosti s pot rzením stavebního úřadu. 

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

  

 POPLATEK ZE PSA:

Tento roční poplatek jsou podle vyhlášky č. 8/2011 o místních poplatcích jsou povinni platit vlastníci psů, a to ve výši:

 • 100,- Kč za 1 psa
 • 150,- Kč za každého dalšího psa

Poplatek je splatný každoročně nejpozději do 30.6.                      

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

 

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO:

Za pronajmutí hrobového místa z usnesení zastupitelstva obce č. 8/15/13 z 15.12.2015 je nově stanoven poplatek od 1.1.2016, a to následovně:

1) Nájem z místa se stanovuje na 10,- Kč za 1 m2/rok.

2) Nájem za cenu služeb (odvoz a uložení odpadů, údržba zeleně, apod.) je stanoven z nejnutnějších nákladů údržby pronajímatele na 1 m2 vynaložených v roce 2015 a činí 40,- Kč za 1 m 2/rok.

Výsledná cena za nájem hrobového místa činí 50,- Kč za 1 m 2/rok. Výměry hrobových míst se zaokrouhlují matematicky na dvě desetinná místa.

                 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES:

Kázení dřevin rostoucích mimo les spadá do podmínek uvedených v samotné žádosti. Tu naleznete zde. Pokud podmínky naplňujete je nutné vyplnit žádost a doručit ji na OÚ Klínec a vyčkat na vyjádření.

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

 

FINANČNÍ ARBITR:

dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).


Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatnéhoefektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.

Podrobnosti naleznete v těchto dokumentech: