Obsah

Potřebuji si vyřídit

 • KOMUNÁLNÍ ODPAD
 • VODNÉ A STOČNÉ
 • TRVALÝ POBYT
 • PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO
 • POPLATEK ZE PSA
 • POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO
 • KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 
 • FINANČNÍ ARBITR

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD:

Hospodaření s odpady v Obci Klínec

 
Svoz komunálních a separovaných odpadů na území  Obce Klínec je zajištěn v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s dalšími obecně závaznými odpisy prostřednictvím svozové firmy Komwag, a. s. Vytříděné složky odpadů jsou pro zpětný odběr a recyklaci předávány firmě EKO-KOM, a. s.
 
Pro sběr směsného komunálního odpadu na území obce Klínec je možné použít vlastních typizovaných nádob o objemu 80 l, 120 l (110 l) nebo 240 l. Majitelé nemovitostí v chatových oblastech využívají nádoby 1100 l přistavené na příjezdových cestách do těchto oblastí.
 
Svozovým dnem pro směsný komunální odpad je čtvrtek (svoz probíhá během celého dne, začíná v 5 hod ráno, proto doporučujeme občanům, aby nádoby s odpadem nachystali na vhodné místo přístupné pro pracovníky svozové firmy již ve středu večer). Čtrnáctidenní svoz se provádí vždy v sudý týden (dle kalendáře).
 
Termíny svozů tříděných odpadů:
Bio - pondělí (pouze v období od 1.4. do 30.11.)
Plast - úterý, pátek
Papír - pondělí, čtvrtek

 

      Stanoviště nádob 1 100 l na separovaný odpad celoročně
 
 
Kat. území
Stanoviště
Počet   -   nádob
 
 
 
2x 
týdně
2x týdně
1x měsíc
 
1x14
dní
1x týdně
papír
plasty
sklo
kovy
tetrapack
bio
Klínec 1.
konec obce směr Líšnice
 2
2
1
 
1
 
Klínec 2.
za hřištěm v novostavbách
 2
2
1
 
 
2
Klínec 3.
Klínec č.  p. 14
 
1
1
 
 
 
Klínec 4.
Klínec č.  p. 196 (ke kravínu)
2
1
1
1
1
Klínec 5.
pod obchodem
1
 
 
 
 
2
Klínec 6.
u obchodu
 1
2
2
1
2
 
Klínec 7.
za hasičskou zbrojnicí
 
2
1
 
 
 
Klínec 8.
u obecního úřadu
1
1
1
1
1
 
 Klínec
9.
 k chatám za hřbitovem
 
 1
 
 
 
 
nádob CELKEM od 1.7.2018
8
13
7
 
5
4
 
Potravinářské oleje - uzavřené v platových lahvích, nádoba je umístěna v areálu obecního úřadu, vývoz dle potřeby.
 
Textil -  v areálu obecního úřadu, vývoz 1x14 dní.
 
Sběr nebezpečného odpadu:
Mobilní svoz nebezpečného odpadu je zajištěn v Obci Klínec vždy 2x ročně, zpravidla v dubnu a v říjnu. O místě a termínu svozu jsou občané předem informováni na úřední desce a e-desce, na webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
 
Elektroodpad  je možné odevzdávat celoročně na obecním úřadě v Klínci – je odvážen k druhotnému využití surovin a ekologické likvidaci v rámci programu pro dobrovolné haisče. V rámci programu Recyklohraní je v Mš Klínec možné odevzdávat i vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školky.
 
Sběr velkoobjemového odpadu:
Je zajištěn vždy 2x ročně, zpravidla v dubnu a v říjnu. O místě a termínu svozu jsou občané předem informováni na úřední desce a e-desce, na webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
 
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat: objemný odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, uhynulá zvířata, horký popel, tekutiny a podobný zkapalněný odpad.
 
Cena za odvoz odpadu
Je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2018 o poplatku za komunální odpad.

Označení

Objem nádoby, frekvence svozu

Cena Kč včetně DPH

80L/2

80 litrů, 1x14 dní sudý týden

650,-

80L

80 litrů, 1x týden

1300,-

120L/2

120 litrů, 1x14 dní sudý týden

1300,-

120L

120 litrů, 1x týden

2600,-

240L/2

240 litrů, 1x14 dní sudý týden

2600,-

240L

240 litrů, 1x týden

5200,-

1100L

1100 litrů, 1x týden

13000,-

Rekreační nemovitosti bez trvale hlášených osob 650,- Kč/nemovitost.
 
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 3. ,je možné ho uhradit ve více splátkách.
 

 

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
kontejner zluty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od  jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
 
 
Modrý kontejner na papír
kontejner modry
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z  lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez  plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

 

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice na směsný odpad.
 
 
Zelený kontejner na sklo
kontejner zeleny
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
 
kontejner napojovy
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. Do  kontejneru na nápojové kartony nepatří papírové krabice, kartonový papír, ten vhoďte do kontejneru na papír.
 
Časté dotazy:
1. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

 

2. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

 

3. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.
 


BIOODPAD
 

Od 1. 4. 2016 zajišťuje obec svoz bioodpadu rostlinného původu vždy v období od 1. 4.  do 31. 11. Bioodpad je možné v uvedeném období odkládat do hnědých nádob o velikosti 1100 l. Svozový den je pondělí. Předpokládá se přednostní  likvidace bioodpadu vlastníkem nemovitostí kompostováním.

V případě, že máte zájem o individuální svoz bioodpadu přímo pro Vaši nemovitost, je možné objednat si tuto službu u firmy KOMWAG jako nadstandardní. Firma KOMWAG vám může za úhradu zajistit i nádobu (hnědá popelnice) na bioodpad.

Kontakt KOMWAG p. Šimečka: ladislav.simecka@komwag.cz, tel: 736 533 056

Ceník nádob a svozu:

Ceník vývozu BIO
Nabízená služba Cena bez DPH Poznámka
Nádoba 120 L 1.050 Kč cena za 1 kus
Nádoba 240 L 1.500 Kč cena za 1 kus
Svoz nádoba 120 L, 1 x týdně xx Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 240 L, 1 x týdně 347 Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 120 L, 1 x 14 dní (sudý týden) xx Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 240 L, 1 x 14 dní (sudý týden) 208 Kč cena za 1 měsíc

 

Bioodpad je také možné za poplatek uložit v kompostárně Líšnice, kontakt. p. Kalenda, tel. 602 215 910.

 

Právnické osoby:

Přihlásíte se v úředních hodinách na OÚ, kde uzavřete příslušnou smlouvu s obcí.
 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306, 776 700 346

VODNÉ A STOČNÉ

Technické standardy pro výstavbu vodovodů a kanalizací (2.52 MB)

 


Dodávka vody a odvádění odpadních vod v Obci Klínec

 
Voda pitná:
 
Zásobování vodou je zajištěno ze dvou zdrojů vody – větší část obce (sever a střed) je od 20. 7. 2018 napojena na dálkový přivaděč vody Praha - Mníšek pod Brdy a jižní část obce (lokalita „Kouty“) je zásobována ze studny S1. Starší zástavba v obci využívá převážně vlastní zdroje vody, vrtané nebo kopané studny. Obec připravuje projektovou dokumnetaci pro dokončení vodovodů v celém zastavěném území obce a propojení dosud oddělených systémů vodovodů, aby bylo možné celou obec zásobovat vodou z dálkového přivaděče.  Vody z podzemních zdrojů je všeobecně v celém regionu nedostatek, proto je v části obce zásobené ze zdroje S1 zakázáno zalévání zahrad a napouštění bazénů vodou z vodovodu. Pro účely zalévání zahrad musí mít každý dům vybudovanou retenční jímku na dešťovou vodu. V okolí zdroje KS1 (původní zdroj pro obec) je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje, ve kterém platí mj. zákaz provádět jakékoliv stavební práce směřující k využití podzemních vod (včetně průzkumných vrtů).
 
 
 
Ochranné pásmo vodního zdroje Klínec
 
 
 
Voda odpadní:
 
Prakticky celá obec je napojena na kanalizaci. V roce 2015 proběhla rekonstrukce a intenzifikace obecní čistírny odpadních vod pro cílové zatížení 1000 EO (ekvivalentních obyvatel). Náklady akce činily 19,461 mil Kč a byla realizována za podpory z Operačního programu životního prostředí ve výši 11,819 mil. Kč a Státního Fondu životního prostředí ve výši 0,656 mil. Kč.
 
 
Cena vodného a stočného
 

Stanovení ceny vodného a stočného 2021 (125.71 kB)

Vyúčtování ceny vodného a stočného 2020 (149.95 kB)

Podkladem pro výpočet vodného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu podle odečtu měřidel, popřípadě bude postupováno dle smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Podkladem pro výpočet stočného je množství vody, které odběratel odebral z vodovodu dle odečtu měřidel, vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů, nebo vzniknou-li pochybnosti o množství vypouštěných vod do kanalizace, stanoví se toto množství v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů na 36 m3 za kalendářní rok a osobu.

Po odečtu stavu vodoměrů obdržíte vyúčtování, případný nedoplatek je splatný do 14 dnů po doručení vyúčtování.

Odečty vodoměrů jsou prováděny jednou ročně, obvykle v měsíci září.

Každý odběratel musí mít s obcí podepsanou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Smlouva se uzavírá v kanceláři Obecního úřadu Klínec.
 
Hlášení poruch: Oú Klínec, tel. 257 730 306, 776 700 346
 

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306, 776 700 346


 


TRVALÝ POBYT: 

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na OÚ. Potřebujete k němu tyto dokumenty:

 • platný občanský průkaz
 • pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce)
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.

Poté vyplníte tiskopis a zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč nad 15 let věku.

Občan může následně požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Přehled nejdůležitějších informací o vydávání občasnkých průkazů a cestovních pasů, včetně informací o možnostech vydání dokladů ve zkrácených lhůtách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra na https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx v části "Služby pro veřejnost - Osobní doklady"

          Ještě malý dodatek. Trvalý pobyt vám umožní podílet se aktivně na chodu obce. Dává Vám právo volit a být volen do obecního zastupitelstva, hlasovat v místním referendu či vyjadřovat se k důležitým otázkám chodu obce. Zároveň je počet občanů s trvalým pobytem důležitým kritériem pro přidělování finančních prostředků do obecního rozpočtu. Jinak řečeno - čím má obec více trvalých obyvatel , tím více peněz má obec na nové chodníky, opravy komunikací nebo autobusovou dopravu.

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306
 • Internetová stránka MV ČR  www.mvcr.cz

 

 PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO:

Rozhodnutí o jeho přidělení vydává OÚ   (pozor - nikoli stavební úřad) na základě žádosti a předložení kolaudačního rozhodnutí s doložkou o nabytí jeho právní moci nebo souhlasu s užíváním nemovitosti s pot rzením stavebního úřadu. 

 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

  


 POPLATEK ZE PSA:

Tento roční poplatek jsou podle vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích ze psů jsou povinni platit vlastníci psů, a to ve výši:

 • 200,- Kč za 1 psa
 • 300,- Kč za každého dalšího psa

Poplatek je splatný každoročně nejpozději do 30.6.                      

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO:

Za pronajmutí hrobového místa z usnesení zastupitelstva obce č. 8/15/13 z 15.12.2015 je nově stanoven poplatek od 1.1.2016, a to následovně:

1) Nájem z místa se stanovuje na 10,- Kč za 1 m2/rok.

2) Nájem za cenu služeb (odvoz a uložení odpadů, údržba zeleně, apod.) je stanoven z nejnutnějších nákladů údržby pronajímatele na 1 m2 vynaložených v roce 2015 a činí 40,- Kč za 1 m 2/rok.

Výsledná cena za nájem hrobového místa činí 50,- Kč za 1 m 2/rok. Výměry hrobových míst se zaokrouhlují matematicky na dvě desetinná místa.

                 

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES:

Kázení dřevin rostoucích mimo les spadá do podmínek uvedených v zákoně č. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ve Vyhlášce č. 189/2013.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 3),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 Pokud limity dané zákonem naplňujete, je nutné vyplnit žádost a doručit ji na OÚ Klínec a vyčkat na vydání Rozhodnutí.

 • Bližší informace vám poskytne:
 • OÚ, tel. 257 730 306

FINANČNÍ ARBITR:

dovolte, abychom Vás podrobněji informovali o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).


Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatnéhoefektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.

Podrobnosti naleznete v těchto dokumentech: