Obsah

Rekonstrukce krajské komunikace

Hlavní investor a vlastník silnice - Středočeský kraj

Obec Klínec hradí podíl 6,6% na projektové dokumentaci a skutečné náklady stavebních objektů:  chodníky, autobusové zastávky, bezpečnostní prvky, veřejné osvětlení a podíl na dešťové kanalizaci.

Tato stavba patří vzhledem k dlouhé době přípravy, výši investice i vlivu na život v obci k nejvýznamnějším projektům v novodobé historii obce. 

Již dřívější starostové se pokoušeli prosadit opravu silnice procházející obcí a absolvovali řadu jednání na Středočeském kraji, který je vlastníkem těchto komunikací. Jde se o silnice III. třídy č. 0042 (Klínec, křižovatka u hřiště – Líšnice – most u Řitky) a č. 1025 (Jíloviště – Klínec – Bojov – Čisovice – Mníšek p. Brdy). V roce 2014 jsme konečně jednání završili dohodou o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi naší obcí a Středočeským krajem za účelem rekonstrukce silnic III/0042 a III/1025 od podjezdu na Všenory k zatáčce pod golf, průtahu obcí a dále až ke Spálenému mlýnu. Příprava Smlouvy a definice zadání veřejné zakázky na projektanta probíhaly další téměř rok a Smlouva byla podepsána v květnu 2015.

rozsah rekonstrukce

Obsahem smlouvy je rozsah prací a závazek obce Klínec na spoluúčasti ve výši 6,6 % celkových nákladů. Náš podíl byl později Dodatkem upravený a specifikovaný dle Stavebních objektů obce – chodníky, autobusové zastávky, bezpečnostní prvky, veřejné osvětlení a podíl na dešťové kanalizaci. Dalším krokem byla soutěž zpracovatele projektové dokumentace a v srpnu 2015 byla uzavřená smlouva o dílo s firmou PONTEX, spol. s r. o. Po zahájení projekčních prací a  provedení základních průzkumů bylo potvrzeno, že podkladové vrstvy v průtahu Klíncem jsou naprosto nevyhovující a nebude stačit odfrézování asfaltu a položení nového povrchu, ale bude nutná celková rekonstrukce všech skladeb vozovky. Původní odhad nákladů 36 mil. Kč na rekonstrukci byl navýšený na trojnásobek (100 mil. Kč). Stavba byla rozdělena na tři samostatné etapy (Stavba 1 až Stavba 3).

Stavba 1

Na Stavbě 1 (od odbočky na Všenory ke golfu na Líšnici, včetně křižovatky u hřiště) se jako velkým zádrhelem ukázalo řešení vlastnických vztahů. I přes to, že již v roce 2019 bylo na Stavbu 1 vydáno Stavební povolení, bylo potřeba získat před zahájením stavby souhlasy dotčených vlastníků. Vozovka nevede vždy jenom na pozemku Středočeského kraje, ale často zasahuje do soukromých pozemků. Středočeský kraj nabídl všem vlastníkům odkup dotčených pozemků, ale vyjednávání trvala 4 roky. Velkou komplikací je duplicitní vlastnictví 7 pozemků, které vzniklo v minulosti vedením dvou odlišných evidencí katastru nemovitostí a tím dvěma zápisům vlastnických práv k jednomu pozemku. Poslední kapkou bylo úmrtí jednoho z majitelů, dlouhé dědické řízení a exekuce dědiců. Nakonec se jako jediné východisko ukázala účast obce v dražbě a v říjnu 2022 jsme vykoupili podíl na pozemku, který je zásadní pro provedení Stavby 1, a mohla být zahájena soutěž na zhotovitele. Ta se táhne od května 2023. Zájemci podávali řadu doplňujících dotazů a námitek. Nyní už ale proběhla odvolací lhůta a podepisujeme Smlouvu o dílo. Stavba 1 byla sloučena se zakázkou týkající se obce Líšnice a rekonstruována bude celá silnice III/0042 až k mostu na Řitku. Vzhledem k průtahům ve veřejné zakázce bude vlastní stavba zřejmě zahájena až v dubnu 2024.

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_11876.html

Spoluúčast obce Klínec činí 6,6 mil. Kč (včetně DPH). V průběhu podzimu bude zhotovitel vyřizovat Dopravně inženýrské povolení, budeme projednávat uzávěry a objízdné trasy,  konkretizovat harmonogram výstavby. O všem budete průběžně informováni. V Klínci bude také provedena přeložka vedení kabelů ČEZ v celé trase rekonstrukce.

Projektová dokumentace pro provedení stavby - kompletní dokumentace na OU:

Průvodní zpráva (370.3 kB)

Přehledná situace (694.6 kB)

Koordinační situace 1. část (921.77 kB)

Koordinační situace 2. část (1.12 MB)

Koordinační situace 3. část (445.36 kB)

 

Stavba 2 a Stavba 3

Na Stavbě 2 a Stavbě 3 probíhají Územní řízení. Snažíme se o maximální pomoc a prosazení pokračování další etapy rekonstrukce ihned v návaznosti na Stavbu 1, tj. v roce 2025.